Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Watt-level continuous-wave and passively Q-switched red lasers pumped by a single blue laser diode

Yuxia Zhang, Yilun Yang, Lianhan Zhang, Dazhi Lu, Min Xu, Yin Hang, Shishen Yan, Haohai Yu, and Huaijin Zhang
Chin. Opt. Lett. 17(7), 071402- (2019)  View: PDF

Passively Q-switched self-frequency doubling Nd3+:ReCa4O(BO3)3 (Re = Y, Gd) lasers with tin diselenide as a saturable absorber

Yuxiang Sun, Mengxia Wang, Xinle Wang, Ying Zhou, Bo Wang, Zhengping Wang, Fapeng Yu, and Xinguang Xu
Chin. Opt. Lett. 17(6), 061402- (2019)  View: PDF

All-fiber Yb:fiber frequency comb

Yawei Chang, Tongxiao Jiang, Zhigang Zhang, and Aimin Wang
Chin. Opt. Lett. 17(5), 053201- (2019)  View: PDF

Experimental observations of boundary conditions of continuous-time quantum walks

Xiaochuan Han, Lantian Feng, Yuxuan Li, Lanxuan Zhang, Junfeng Song, and Yongsheng Zhang
Chin. Opt. Lett. 17(5), 052701- (2019)  View: PDF

Multichannel high extinction ratio polarized beam splitters based on metasurfaces

Haoyu Wang, Jun Zheng, Yifei Fu, Chengliang Wang, Xinran Huang, Zhicheng Ye, and Liejia Qian
Chin. Opt. Lett. 17(5), 052303- (2019)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2019 | The Optical Society. All Rights Reserved